HR-genomlysning

Identifiera och stärka verksamhetens grundläggande strukturer.

Där resurserna är begränsade och varje medarbetares bidrag är kritiskt, kan en genomlysning hjälpa till att identifiera viktiga områden där företaget kan förbättra sin interna struktur och processer.

Detta inkluderar att se över rekryteringsmetoder, anställningsvillkor, medarbetarnas utveckling, och kommunikationskanaler. Genom att optimera dessa områden kan företaget bli mer effektivt, förbättra medarbetarnas engagemang och därmed direkt påverka produktiviteten och lönsamheten.

  • Förbättra anpassningsförmåga och konkurrenskraft: Små företag behöver vara snabbfotade för att anpassa sig till marknadsförändringar och konkurrenstryck. En HR-genomlysning kan ge insikter i hur väl företaget är rustat för att hantera förändringar, genom att identifiera kompetensgap och behov av kompetensutveckling. Detta stödjer företagets långsiktiga hållbarhet och tillväxt.
  • Förebygga risker och säkerställa efterlevnad av lagar och regler: Små företag är inte undantagna från att följa arbetsrättsliga lagar och regleringar. En genomlysning kan avslöja eventuella brister i efterlevnaden, vilket minskar risken för kostsamma rättsliga problem. Detta inkluderar allt från anställningsavtal till arbetsmiljölagstiftning.
  • Bygga en stark företagskultur och arbetsmiljö: För små företag är kulturen och arbetsmiljön avgörande för att locka och behålla talanger. En genomlysning kan bidra till att identifiera styrkor och svagheter i företagskulturen, vilket möjliggör riktade insatser för att skapa en mer inkluderande och motiverande arbetsmiljö.

Genom att genomföra en HR-genomlysning kan mindre företag, även de utan en dedikerad HR-avdelning, få värdefulla insikter och rekommendationer för att stärka din organisation från grunden. Detta leder inte bara till en mer effektiv och anpassningsbar verksamhet, utan även till en bättre arbetsplats för alla anställda.

Exempel på delar vi tittar på när vi gör en HR-genomlysning

HR-genomlysningen ska genomföras på ett strategiskt tillvägagångssätt där man både identifierar nuvarande utmaningar och ser möjligheter till förbättring.  Vi involvera ledning och anställda i processen för att få en heltäckande bild 

1. Rekrytering och urval
2. Lön och förmåner
3. Kompetensutveckling och utbildning
4. Arbetsmiljö och hälsa
5. Ledarskap och organisationskultur
6. Prestation och utvärdering
7. Personaladministration och HR-system
8. Compliance och juridisk efterlevnad
9. Strategisk HR

Pris: Kontakta oss för en prisuppskattning för er verksamhet.