Mål & Vision

Att arbeta med mål och vision är avgörande för framgång i alla organisationer, oavsett storlek eller bransch. Här är några centrala anledningar.

Ger riktning och syfte
En tydlig vision ger en övergripande riktning för organisationen och definierar dess långsiktiga ambitioner. Mål bryter ner visionen i konkreta, uppnåeliga steg, vilket ger organisationen en tydlig väg att följa.

Motiverar och engagerar medarbetare
En inspirerande vision och väldefinierade mål kan motivera medarbetare och engagera dem i organisationens framgång. Det hjälper dem att förstå hur deras arbete bidrar till det större syftet.

Underlättar beslutsfattande
När en organisation har en klar vision och mål, blir det lättare att fatta beslut som är i linje med dessa. Det ger en ram för att utvärdera alternativ och styra resurser effektivt.

Stärker varumärket
En stark vision och tydliga mål stärker varumärkets identitet och kan göra organisationen mer attraktiv för både kunder och potentiella medarbetare.

Drivkraft för innovation och tillväxt
Vision och mål stimulerar innovation och kreativitet genom att utmana organisationen att sträva efter ständig förbättring och tillväxt.

Skapar enighet och sammanhållning
Att ha en gemensam vision och delade mål främjar sammanhållning inom organisationen och säkerställer att alla arbetar mot samma mål.

Mäter framgång och framsteg
Mål erbjuder konkreta kriterier för att mäta framgång och framsteg, vilket gör det möjligt för organisationen att regelbundet utvärdera och justera sin strategi.

Förbereder för framtiden
En genomtänkt vision och realistiska mål hjälper organisationen att förbereda sig och anpassa sig till framtida förändringar och utmaningar.

Sammanfattningsvis fungerar mål och vision som en kompass för organisationen, som styr dess riktning och bidrar till en meningsfull och hållbar utveckling.

Workshop
Mål och Vision – Skapa Enighet och Riktning i Ditt Team.

Som ägare eller ledare är det avgörande att säkerställa att hela din ledningsgrupp delar en gemensam syn på företagets framtid. Vår workshop för Mål och Vision är designad för att just göra detta – att synkronisera teamets förståelse och engagemang för företagets vision och mål. Men den kan även anpassas för enskild indevid för att tydliggöra vägen framåt

Innehåll: Mål & Vision
Här är hur vi går tillväga:

  • Styrke- och Utvecklingsanalys: Vi börjar med att kartlägga ägarens/ledningsgruppens styrkor och utvecklingsområden för att synliggöra dessa tillsammans.
  • Vision och Framtidsplanering:
    Vi undersöker om ägare/ledningsgrupp delar samma syn när det gäller bolagets mål och vision. Vi tittar vi på verksamheten och målar upp en bild av hur vi skulle vilja att den såg ut i framtiden.
  • Delmål och Handlingsplan: Vi backar tillbaka till nutid för att skapa konkreta delmål och en handlingsplan för att nå den önskade framtiden.

Denna session kan genomföras både fysiskt och digitalt för er bekvämlighet och flexibilitet.

Pris (för upp till 4 personer): 7 200 SEK
Genomförande: Kan ske både fysiskt och digitalt. Görs med fördel fysiskt
Reseersättning kan till komma.